ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 106 (1/2561) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

Category: News & Events

กำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 106 (1/2561) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
วันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์ 13-14-15 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22  
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

18 April 2018

Viewed 2306 time

Engine by shopup.com